Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności za 2003 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W MUROWIE ZA 2003 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie utworzony został uchwałą Nr XI/45/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 26 kwietnia 1990 roku.
GOPS jest jednostka organizacyjna gminy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone, dysponując w tym zakresie środkami z budżetu gminy oraz przekazywanymi z budżetu państwa przez Wojewodę.
Przedmiotem działania GOPS jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Realizując ustawę o pomocy społecznej Ośrodek udziela pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- potrzeby ochrony macierzyństwa,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna świadczona w Ośrodku realizowana jest w formie finansowej i niefinansowej.

Ośrodek udzielał pomocy finansowej w następującej formie:
- renta socjalna
- zasiłek stały
- zasiłek stały wyrównawczy
- zasiłek okresowy
- zasiłek okresowy specjalny
- macierzyński zasiłek okresowy
- macierzyński zasiłek jednorazowy
- zasiłek celowy i celowy specjalny
- zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
- świadczenia zdrowotne /składka ZUS/
- składki emerytalne i rentowe
- dożywianie uczniów
- wyprawka szkolna
- dodatek mieszkaniowy
- wypłata świadczeń na jubileusze pożycia małżeńskiego


BUDŻET OŚRODKA


ZADANIA ZLECONE:

Plan na 2003r. na zadania zlecone /dotacje rządowe/ w poszczególnych rozdziałach wynosił:

Rozdziały:

85313 / składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych/ 8.500,00
Wykonanie planu - 5.850,00

Plan wykonano w 69% z uwagi na opłacanie składek za pobierających renty socjalne do m-ca października 2003r.

85314 /zasiłki i pomoc w naturze/ wynosił - 173.533,00
na świadczenia emerytalno-rentowe za podopiecznych
/ składki ZUS/ - 9.138,00


Plan wykonano w 100% z przeznaczeniem na n/w zasiłki :

zasiłki stałe - 68 świadczeń na kwotę - 28.100,00
zasiłki stałe wyrównawcze - 78 - 30.573,00
zasiłki okresowe - 219 - 49.043,00
renta socjalna - 131 - 55.349,00
zasiłki z tytułu
ochrony macierzyństwa - 42 - 10.468,00
świadczenia ZUS/ składki emerytalno-rentowe
za podopiecznych/ - 68 - 9.138,00

85316 /zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/ - Plan 23.012,00
Plan wykonano w 100 %

zasiłki rodzinne - 5.694,00
zasiłki pielęgnacyjne - 17.317,00

85319 /utrzymanie Ośrodka/ - Plan 68.000,00
Plan wykonano w 100%
płace, ZUS oraz pozostałe pochodne od wynagrodzeń 68.000,00

85395 /dożywianie uczniów, wyprawka szkolna/ Plan 24.070,00
Plan wykonano w 100%
dożywianie uczniów/szkoła, przedszkole”0”/ - 22.000,00
wyprawka szkolna /podręczniki + przybory szkolne//
z wyprawki skorzystało 29 dzieci - 2.070,00

85315 Dodatki mieszkaniowe Plan 50.995,00
Plan wykonano w 100%
Ogólna liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 556
mieszkania komunalne/gminne - 50
mieszkania spółdzielcze - 473
zakładowe, własnościowe - 33
Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 66 rodzin.

Łączna kwota otrzymanych dotacji rządowych na zadania zlecone na 2003r
wyniosła - 284.488,00 + 50.995,00
roczne wykonanie planu - 99 % -
/różnicę w kwocie 2.885,07 zwrócono
w związku z przekazaniem rent socjalnych do ZUS/

ZADANIA WŁASNE / środki Gminy/
Plan na zadania własne ze środków gminnych na 2003 rok w poszczególnych rozdziałach wynosił:

Plan 83.105,00

Rozdziały:

85314 / zasiłki i pomoc w naturze/ - 83.105,00

Z otrzymanych środków finansowano głównie:

zasiłki celowe/jednorazowe/ dla 103 rodzin w kwocie - 68.225,00
/ na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych/

zasiłki celowe /klęski żywiołowe-pożar/- 1 rodzina - 2.000,00

85395 /inna działalność/

posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz kl.”O” - 12.880,00
/ z posiłków/obiady/ skorzystało - 113 dzieci

jubileusze pożycia małżeńskiego /10 par/ - 5.000,00
upominki z okazji 90,95,100-lecia urodzin
/ do 150,00 zł na osobę/ - dla 5 osób - 815,01

Plan wykonano w 100%

Wszystkie zasiłki oraz świadczenia z pomocy społecznej poprzedzone są wydaniem decyzji administracyjnej.


INNA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

Oprócz działalności związanej z bezpośrednim udzielaniem świadczeń finansowych klientom pomocy społecznej Ośrodek prowadzi w ramach szeroko rozumianej „ pracy socjalnej” współpracę z wieloma instytucjami na terenie kraju m.in. Policją, Sądami, Zakładami Karnymi, Prokuraturą, Funduszem Gwarancyjnym w Warszawie, ZUS Opole oraz innymi jednostkami w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych stwierdzających sytuację materialną, czy warunki bytowe/ sprawy alimentacyjne, nieuregulowane mandaty karne, kolizje samochodowe, nieopłacone w terminie OC za samochody itd. czy też inne nieuregulowane zobowiązania finansowe/.
Ponadto Ośrodek przeprowadza wywiady dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędu Gminy /w celu umorzeń podatkowych/, dla Komisji Alkoholowej /zbadanie sytuacji rodzinnej/.
W ramach stałej współpracy z kuratorami sądowymi Ośrodek sprawuje kuratelę nad młodocianymi oraz dorosłymi opuszczającymi zakłady karne , Domy Dziecka, Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze z terenu naszej Gminy,
Noclegowniami dla Bezdomnych, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Pogotowiami Opiekuńczymi , Powiatowym Urzędem Pracy /bezrobotni/, Komisjami orzekającymi stopień niepełnosprawności/grupy inwalidzkie/ oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju.
Na terenie Gminy: Ośrodkami Zdrowia, radnymi, sołtysami, szkołami, pedagogiem szkolnym, stołówkami szkolnymi, przedszkolami/ dożywianie klasa „O”, niepełnosprawność/, organizacjami pozarządowymi „Caritas”, Towarzystwem Dobroczynnym, Klubami Mniejszościowymi, Spółdzielnią Mieszkaniową „Dom”.
Klientom pomocy społecznej oraz mieszkańcom gminy Ośrodek pomaga w załatwianiu różnych spraw urzędowych /wypełnianie dokumentów itp./
Prowadzona jest również pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju „sporów rodzinnych”. Mieszkańcy Gminy Murów dzwonią do Ośrodka Pomocy z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu , głównie rodziny, w których funkcjonują osoby w podeszłym wieku /w ostatnich 3 miesiącach wyjeżdżano 5-krotnie na interwencje rodzin/.
W mieszkaniach komunalnych zajmowanych przez klientów pomocy społecznej Ośrodek przeprowadził gruntowne remonty. Do prac remontowych wykorzystano robotników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy. w ramach tych prac wyremontowano 5 mieszkań.
Ośrodek w ramach sponsoringu zaopatruje rokrocznie mieszkańców naszej gminy w drzewo opałowe. W 2003 roku sponsor Marek Pietrek przekazał nieodpłatnie 89 szt. wiązek drzewa opałowego, które Ośrodek przekazał głównie osobom samotnym w podeszłym wieku, matkom samotnie wychowującym małe dzieci, osobom niepełnosprawnym. Ośrodek rozdysponował dary /konserwy mięsne/ dla 420 osób z terenu naszej gminy.