Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał

Projekty uchwał

 PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości.pdf (162,74KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (210,54KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.pdf (74,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf (62,98KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-7-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf (57,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-9-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf (59,22KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (197,04KB)

PDF2 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (26,63KB)
PDF3 Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes.pdf (80,49KB)
PDF4 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Murów.pdf (63,46KB)
PDF5 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf (104,31KB)
PDFZałącznik do 2 Projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (124,72KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (30,47KB)
PDF2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (39,64KB)
PDF3 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola.pdf (31,08KB)
PDF4 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy.pdf (100,03KB)
PDF5 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściek.pdf (59,19KB)
PDF6 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf (29,75KB)
PDF7 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf (28,93KB)
PDF5 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczn.pdf (28,03KB)
PDF6 Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomaga.pdf (30,20KB)
PDF7 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegr.pdf (26,30KB)
PDF.Załącznik do Projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskie.pdf (45,15KB)
PDFZałącznik do Projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskie.pdf (118,18KB)
PDF8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów.pdf (24,30KB)
PDF1 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa.pdf (166,77KB)
PDF2 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa.pdf (149,79KB)
PDF3 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa.pdf (159,94KB)
PDF6 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązyw.pdf (43,93KB)
PDF7 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady.pdf (40,63KB)
PDF8 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtys.pdf (24,19KB)
PDF9 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązk.pdf (55,46KB)
PDF10 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII-41-2007 Rady Gminy.pdf (57,18KB)
PDF11 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonow.pdf (37,75KB)
PDF12 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawn.pdf (41,63KB)
PDF13 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakres.pdf (27,84KB)
PDF1 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (24,29KB)
PDFZałącznik Nr 1 do 1 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf (49,27KB)
PDFZałącznik Nr 2 do 1 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf (28,20KB)
PDFZałącznik Nr 3 do 1 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf (26,96KB)
PDF2 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa....pdf (24,91KB)
PDF3 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gmi.pdf (39,09KB)
PDF4 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezd.pdf (43,96KB)
PDF5 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uis.pdf (28,14KB)
PDF6 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII-136-2012 Rady Gminy Mur.pdf (29,05KB)
PDF7 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka...pdf (25,52KB)
PDF8 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65-XI-2007 Rady Gminy Murów.pdf (30,94KB)
PDF9 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzeta.pdf (34,41KB)
PDF10 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dz.pdf (55,08KB)
PDF11 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dz.pdf (54,96KB)
PDF12 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działań Pana.pdf (33,49KB)
PDF13 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwk.pdf (67,44KB)
PDF14 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta.pdf (75,34KB)
PDFZałącznik Nr 1 do 14 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu.pdf (62,47KB)
PDFZałącznik Nr 2 do 14 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu.pdf (65,08KB)
PDF15 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej...pdf (24,01KB)
PDF1 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z w.pdf (23,54KB)
PDF2 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 201.pdf (16,30KB)
PDF3 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanrgo bilansu za 2013r.pdf (15,99KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanrgo bilansu za 2013 r.pdf (31,69KB)
PDF4 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf (13,91KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf (50,42KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf (28,29KB)
PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf (23,88KB)
PDF5 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (24,07KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (25,80KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (30,00KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (25,61KB)
PDF6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczo.pdf (54,72KB)
PDF7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczo.pdf (55,04KB)
PDF8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczo.pdf (54,67KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf (389,77KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (96,25KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2015 roku.pdf (258,83KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (31,88KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Murów.pdf (68,36KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ... (Święciny 22).pdf (32,96KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ...(Kały).pdf (31,12KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ... (Święciny 132.pdf (31,29KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ...(Murów).pdf (30,97KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ...Grabice).pdf (31,26KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowymi użytkownikami.pdf (122,73KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu.pdf (34,98KB)