Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał

Projekty uchwał

 PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-7-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-9-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf

PDF2 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf
PDF3 Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes.pdf
PDF4 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Murów.pdf
PDF5 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf
PDFZałącznik do 2 Projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf
PDF3 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola.pdf
PDF4 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy.pdf
PDF5 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściek.pdf
PDF6 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf
PDF7 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf
PDF5 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczn.pdf
PDF6 Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomaga.pdf
PDF7 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegr.pdf
PDF.Załącznik do Projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskie.pdf
PDFZałącznik do Projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskie.pdf
PDF8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów.pdf
PDF1 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa.pdf
PDF2 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa.pdf
PDF3 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa.pdf
PDF6 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązyw.pdf
PDF7 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady.pdf
PDF8 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtys.pdf
PDF9 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązk.pdf
PDF10 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII-41-2007 Rady Gminy.pdf
PDF11 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonow.pdf
PDF12 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawn.pdf
PDF13 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakres.pdf
PDF1 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do 1 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do 1 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do 1 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf
PDF2 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa....pdf
PDF3 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gmi.pdf
PDF4 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezd.pdf
PDF5 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uis.pdf
PDF6 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII-136-2012 Rady Gminy Mur.pdf
PDF7 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka...pdf
PDF8 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65-XI-2007 Rady Gminy Murów.pdf
PDF9 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzeta.pdf
PDF10 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dz.pdf
PDF11 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dz.pdf
PDF12 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działań Pana.pdf
PDF13 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwk.pdf
PDF14 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do 14 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do 14 Uchwały Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu.pdf
PDF15 Uchwała Nr Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej...pdf
PDF1 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z w.pdf
PDF2 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 201.pdf
PDF3 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanrgo bilansu za 2013r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanrgo bilansu za 2013 r.pdf
PDF4 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf
PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf
PDF5 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDF6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczo.pdf
PDF7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczo.pdf
PDF8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczo.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2015 roku.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Murów.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ... (Święciny 22).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ...(Kały).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ... (Święciny 132.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ...(Murów).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, ...Grabice).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowymi użytkownikami.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu.pdf