Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.

Uchwały Rady Gminy w Murowie podjęte w 2003 roku.


Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy Murów 27 lutego 2003 r.
1. RTFUchwała Nr IV-20-2003 w spr.zatwierdzenia planów pracy rady i komisji rady (5,66KB)
- DOCzał.od 1 do 5 do uchwały nr IV-20-2003 r. (466,50KB)

2. Ucwała Nr IV-21-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r. - opublikowano w dziale FINANSE, pozycja "Budżet Gminy"

3. RTFuchwała w spr.dopłat za ścieki (5,51KB)

4. RTFuchwała w spr.zamiaru likwidacji przedszkola w Radomierowicach (5,17KB)

5. DOCuchwała nr IV-24-2003 w spr.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadn.dot.prac.niepedagogicznych (24,50KB)
- DOCzał.do uchwały nr IV-24-2003 z dn.27.02.2003 r. (45,00KB)

6. DOCuchwała w spr.ustalenia najniższego wynagr.zasadniczego w I kat.zaszeregowania (23,50KB)
- DOCzał.do uchwały nr IV-25-2003 Rady Gminy z dnia 27.02.2003 (44,00KB)

7. Uchwała Nr IV-26-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II-6-2002 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku - opublikowano w dziale FINANSE, pozycja "Podatki i opłaty", podstrona - podatek od nieruchomości.

8. Uchwała Nr IV-27-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III-16-2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach - opublikowano w dziele FINANSE, pozycja "Podatki i opłaty", podstrona - podatek od nieruchomości.

9. RTFuchwała w sprawie ustalenia diet dla przewodniczacego rady. wiceprzewodn., radnych. przewodn.komisji i sołtysów (7,14KB)

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy Murów 24 kwietnia 2003 r.
10. RTFuchwała RG w spr.udzielenia asolutorium (5,90KB)
Załączniki do uchwały Nr V-29-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 24 kwietnia w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy:
- DOCsprawozdanie Wójta Gminy Murów z wykonania budżetu gminy Murów za 2002 rok (66,00KB)
- DOCwydatki na koniec roku 2002. (204,00KB)
- DOCwykonanie budżetu gminy murów za 2002 r. - ogółem (35,50KB)
- DOCWykonanie wydatków budżetu gminy Murów za 2002 rok (114,00KB)
- DOCrealizacja zadań zleconych za 2002 rok (11,50KB)
- DOCzadania inwestycyjne (12,00KB)
- DOCgminny fundusz ochr.środowiska i gosp.wodnej (11,00KB)
- DOCwykonane zadania w sołectwach (64,50KB)
- DOCinf. z obrotu mieniem sdamorządowym za 2002 rok (24,00KB)

11. RTFuchwała nr V-30-2003 Rady Gminy w Murowie w spr.ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy (8,59KB)

12. RTFuchwała w sprawie przystapienia do programu (4,66KB)

13. RTFuchwała w spr.regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (25,17KB)

14. RTFuchwała w spr.dopłat do usług w zakresie odprowadzania scieków (4,81KB)

15. RTFuchwała w spr.zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (6,47KB)

16. RTFuchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, przewodniczących komisji, radnych i sołtysów. (6,19KB)

Uchwała podjęta na VI sesji Rady Gminy Murów 15 maja 2003 r.
17. Uchwała Nr VI-36-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r. - opublikowano w dziale FINANSE, pozycja "Budżet Gminy"

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Murów 26 czerwca 2003 r.
18. Uchwała Nr VII-37-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Murów - opublikowano w dziale PRAWO LOKALNE, pozycja "Statut Gminy".

19. RTFuchwała w sprawie przystapienia do programu Odnowa Wsi (4,05KB)

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Murów 4 września 2003 r.
20. DOCuchwała w sprawieuchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego (22,50KB)
- DOCzał. Plan zadań inwestycyjnych na lata 2003 - 2008 (121,00KB)
- RTFzał. plan finansowania inwestycji w 2003 r. (50,11KB)

21. Uchwała Nr VIII-40-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r. - opublikowano w dziale FINANSE, pozycja "Budżet Gminy"

22. RTFuchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (4,74KB)

23. DOCuchwała w spr.wystąpienia gminy Murów ze Związku Gmin Śląska Opolskiego (21,00KB)

24. DOCuchwała w spr.powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (26,00KB)

25. Uchwała Nr VIII-44-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów - opublikowana w dziale FINANSE, pozycja "Podatki i opłaty", podstrona- opłaty lokalne.

26. RTFuchwała w spr.zmiany kat.drogi gminnej na kat. drogi wewnętrznej (4,50KB)

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy Murów 23 października 2003 r.
27. DOCuchwała w spr.wyboru ławników do śądu Rejonowego i śądu Pracy (21,00KB)
-DOCzałącznik do uchwały - wykaz kandydatów na ławników (31,50KB)
-DOCzał.nr 2 do uchwały nr IX-46-2003 - wykaz kandydatów na ławników do Sądu Pracy (28,00KB)

28. Uchwała Nr IX-47-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r. - opublikowano w dziale FINANSE, pozycja "Budżet Gminy".

29.SHSuchwała w spr. dozywiania uczniów (42,50KB)
-DOCzasady udzielania pomocy w dożywianiu dzieci (23,00KB)

30. DOCUchwała w sprawie zarządzenia przeprowadzenia kontroli wójta (22,00KB)

31. DOCUchwała w sprawie kategorii grogi gminnej (21,50KB)

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Murów 27 listopada 2003 r.
32. Uchwała Nr X-51-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r. - w dziale FINANSE, pozycja "Budżet Gminy".

33. DOCuchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki (24,00KB)

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy Murów 11 grudnia 2003 r.
34. Uchwała nr XI-53-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r. - w dziale FINANSE, pozycja "Budżet Gminy".

35. Uchwała Nr XI-54-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku - w dziale FINANSE, pozycja Podatki i opłaty, podstrona "Podatek od nieruchomości".

36.Uchwała Nr XI-55-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku - w dziale FINANSE, pozycja Podatki i opłaty, podstrona "Podatek od środków transportowych".

37. Uchwała Nr XI-56-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmianby uchwały Nr III-16-2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach - w dziale FINANSE, pozycja Podatki i opłaty, podstrona "Podatek od nieruchomości".

38. DOCuchwała w spr.stawek czynszu za lokale uzytkowe (25,00KB)

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy Murów 30 grudnia 2003 r.
39. Uchwała Nr Xii-58-2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r. - w dziale FINANSE, pozycja "Budżet Gminy".

40. DOCuchwała w spr.szczegółowych zasad i trybu umarzania, odracznia i rozkładania na raty należności pieniężnych (35,50KB)

41. DOCuchwała w spr.załatwienia skarg na działalnośc wójta i rady sołeckiej wsi Kały (21,50KB)
- DOCzałącznik do uchwały Nr XII-6--2003 (28,00KB)