Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa miejscowego

Na podstawie upoważnien ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy wydają akty prawa miejscowego w zakresie:
- wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
- organizacji urzędów i instytucji gminnych,
- zasad zarządu mieniem gminy,
- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

Akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Metryczka
  • opublikowano:
    19-09-2003 09:46
    przez: Danuta Lis
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl