Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby udostępniania danych w nich zawartych.

1. Rejestr uchwał Rady Gminy,
2. Rejestr interpelacji i wniosków radnych,
3. Rejestr wniosków ogólnospołecznych,
4. Rejestr wniosków komisji rady gminy,
5. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy,
6. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy

powyższe rejestry dostępne są do wglądu w Biurze Rady Gminy, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu Gminy

7. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy,
8. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Wójta Gminy,

są dostępne w pok.Nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

9. Rejestr skarg i wnioskówudostepniany jest osobom w zakresie ich dotyczącym oraz dla instytucji i organizacji do tego upoważnionych. Dane zawarte w rejestrze podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926). Udostępnianie danych następuje na pisemny, umotywowany wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cyt.ustawy. Rejestr prowadzony jest w pok nr 4.

10. Rejestry wydanych i utraconych dowodów osobistychprowadzone są w pok. nr 13 systemem tradycyjnym i elektronicznym, udostępniane są osobom w zakresie ich dotyczącym oraz dla instytucji i organizacji do tego upoważnionych. Dane zawarte w rejestrze podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926). Udostępnianie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z z art.29 ust.3 cyt.ustawy.

11. Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowychrejstr podlega ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz.926). Rejestr prowadzony jest w pok. Nr 7. Dane z rejestru mogą być udostępnione na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej ustawy.

12. Ewidencja podatników podatku rolnego,
13. Ewidencja podatnków podatku od nieruchomości,
14. Ewidencja podatników podatku leśnego,
15. Ewidencja podatników podatku od srodków transportowych,
16. Ewidencja podatników podatku od posiadania psów,

powyższe ewidencje prowadzone są w pok. Nr 7 systemem kartotekowym, dane w nich zawarte podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926). Udostępniane są na wniosek złożony zgodnie z art.29, ust.3 cyt.ustawy osobom w zakresie ich dotyczącym oraz dla instytucji i organizacji do tego upoważnionych.

17. Ewidencja działalności gospodarczejprowadzona w pok.nr 19, jest dostępna do wglądu dla podmiotów w zakresie ich dotyczącym oraz dla instytucji i organizacji do tego upoważnionych na wniosek złożony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

18. Ewidencja ludności prowadzona jest w pok.nr 9 systemem elektronicznym i kartotekowym, Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926). Udostępnianie danych następuje na pisemny, umotywowany wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cyt.ustawy.

19. Ewidencja przyjętych wniosków o wydanie paszportu i ewidencja wydanych paszportów prowadzone są w pok.nr 13. Dane udostępniane są osobom w zakresie ich dotyczącym oraz dla instytucji i organizacji do tego upoważnionych na wniosek złożony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


ARCHIIWA.
1. Archiwum zakładowe Urzędu Gminy
2. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r.w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stnau cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (D.U. Nr 136, poz.884, zm. Dz.U. z 1999 r. Nr 92, poz.1058) - księgi stanu cywilnego przechowuje sie przez okres 100 lat. Po upływie tego okresu Kierownik USC przekazuje księgi wraz z aktami zbiorowymii do właściwego archiwum państwowego.