Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie dowodów osobistych

 

Dowody osobiste załatwiane są w Urzędzie Gminy w Murowie, pokój nr 13,
tel.(077) 4214-034 wew.114,

 
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384).

 
Informacja ogólna;
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
  1. od ukończenia 18 roku życia,
  2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia
13 roku życia, a także na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie która nie ukończyła 13 roku życia.

 
Wymagane dokumenty:
- PDFWniosek.pdf (306,96KB) o wydanie dowodu osobistego,
 
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy: kawaler, panna) z wyjątkiem aktów sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Murowie,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - z wyjątkiem aktów sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Murowie,
Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane;
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości, co do obywatelstwa osoby.
Termin załatwienia sprawy: 30 dni.
Nie pobiera się opłaty skarbowej za wydanie dowodu osobistego.

 
Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście, z wyjątkiem:
1) osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
2) osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,
3) osoby ubezwłasnowolnionej, całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
4) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 
?Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa w pkt. 1 jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
 
?W przypadku niemożności złożenia wniosku w trybie określonym w pkt. 1 z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
Podpisywanie wniosku.
  1. Wniosek jest podpisywany przez osobę, która go składa.
  2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, niemającej obowiązku posiadania dowodu osobistego, podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni. Małoletni składa swój podpis w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd podpisuje wniosek obok tego miejsca.
  3. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2, na wniosku zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez tę osobę.
 
Dowódosobistyodbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
1) dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
2) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
3) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
4) dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,
5) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
 
?W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
Dowód osobisty odbiera się osobiście przedkładając dotychczasowy dowód osobisty, który po odcięciu jednego z rogów zwraca się stronie.

 
 Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
?- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby niezwłocznie,
?-upływu terminu ważności dowodu osobistego.
UWAGA! W przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku owymianę dowodu osobistego ulega on unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności zobowiązującej do jego wymiany. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące

 
Informacje dodatkowe:
Odpisy skrócone aktów urodzeń i małżeństw wydawane do dowodów osobistych są zwolnione z opłaty skarbowej
Dowody osobiste wydane osobom do 65 roku życia ważne są przez 10 lat
Dowody osobiste powyżej 65 roku życia wydawane są na czas nieoznaczony
Dowody osobiste dla osób małoletnich, ważne są na okres 5 lat

 
Po odbiorze dowodu osobistego należy do 30 dni poinformować Urząd Skarbowy o zmianie numeru dowodu osobistego. NIP-3 można złożyć do Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu ul. Cementowa 6; 45-358 Opole lub w Urzędzie Gminy.