Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Ochrona Środowiska i Rolnictwo, pokój Nr 16 tel.(077) 4214-034 wew. 115
Wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów

WYMAGANE DOKUMENTY
Posiadacz nieruchomości ubiegający się o zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220) składa wniosek na odpowiednim formularzu, który powinien zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej);
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu
- obwód pnia mierzonego na wysokości 1,30m
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
- przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
- mapa określająca lokalizację drzew/ krzewów wnioskowanych do wycinki
W przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku należy dołączyć pisemne zezwolenie właściciela nieruchomości ze wskazaniem:
- gatunek drzew lub krzewów przeznaczonych do wycięcia
- ilości drzew lub krzewów przeznaczonych do wycięcia
- imię i nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości, któremu zezwolenie jest wydawane
- określenie terenu na którym rosną drzewa przeznaczone do wycięcia

W załączeniu przedmiotowy PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.pdf (57,91KB)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY (UDZIELENIA ODPOWIEDZI):
Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie (I piętro, pok. nr 11). W przypadku wniosków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie (I piętro, pok nr 11)

POSTAWA PRAWNA:
- art. 83 – 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220).


 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

  

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
/Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz 627 z późn. zmianami/ ubiegający się o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie składa wniosek o udostępnienie informacji.

 

W załączeniu przedmiotowy DOCwzór wniosku o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie (31,00KB) 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY (UDZIELENIA ODPOWIEDZI)

Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie
(I piętro, pok. nr 11). W przypadku spraw skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

UWAGI

Generalnie informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek. Informacja zostaje udostępniona w zakresie posiadanych przez urząd dokumentów. Informacja niewymagająca wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępniana jest bez pisemnego wniosku.

Informacja udostępniana jest w sprawach dotyczących:

- usunięcia drzew lub krzewów;

- dzielania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

 

OPŁATA

Stawki opłat za udostępnienie informacji oraz terminy i sposób ich uiszczania szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 luty 2003r. /Dz. U. z 2003r. Nr 50 poz. 435 z późn. zmianami/:

-     opłata za wyszukiwanie informacji do dziesięciu dokumentów-5,00zł;

-     opłata za wyszukiwanie informacji która wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument;

-    opłata za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4:

a)      za 1 stronę kopii czarno - białej - 0,60zł;

b)      za 1 stronę kopii kolorowej - 2,50zł

-    opłata za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3:

c)      za 1 stronę kopii czarno - białej - 1,20zł;

d)      za 1 stronę kopii kolorowej - 5,00zł;

 

POSTAWA PRAWNA

-      art. 19 – 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami/

-      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 luty 2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku o jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat /Dz. U. z 2003r. Nr 50 poz. 435 z późn. zmianami/

  


 Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

WYMAGANE DOKUMENTY
Właściciel psa ubiegający się o zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej zgodnie z rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy /Dz.U. Nr 159 poz. 1051/ składa wniosek, który powinien zawierać następujące dane:
- oznaczenie wnioskodawcy i jego adres
- informację o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci, i ewentualnym sposobie oznakowania psa
- informację o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

 

 

W załączeniu przedmiotowy DOCwzór wniosku (24,00KB)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY (UDZIELENIA ODPOWIEDZI)
Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie (I piętro, pok nr 11).
W przypadku wniosków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie (I piętro, pok nr 11)

OPŁATA SKARBOWA
- opłata skarbowa od wniesionego podania -  5, 00 zł;
- opłata skarbowa od każdego załącznika -  0,50 zł;
- opłata skarbowa od wydanego zezwolenia 76 zł;

PODSTAWA PRAWNA
- art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /tekst jednolity Dz.U. z 3003r. Nr 106 poz 1002 z pózn. zmianami/,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy /Dz.U. Nr 159 poz. 1051/.Informację opracowała: Alina Paszko