Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja Ludności

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy w Murowie pok.Nr 9, tel.(077) 4214-034, e-mail:
Na stanowisku Ewidencji Ludności prowadzone są również sprawy wojskowe: rejestracja przedpoborowych i organizacja poboru.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz.960 i Nr 110 poz.1189; z 2002 r. Nr 74 poz.676 i Nr 78 poz.716; z 2003 r. Nr 128 poz.1176  i Nr 130 poz.1190 oraz z 2004 r. Nr 93 poz.887),  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002r Nr 236 poz. 1999).

Na stanowisku ewidencji ludności załatwiane są sprawy z zakresu:
- zameldowanie na pobyt stały
- zameldowanie na pobyt czasowy
- wymeldowanie z pobytu stałego
- wymeldowanie z pobytu czasowego
- wymeldowanie na pobyt czasowy za granicę
- wydanie poświadczenia pobytu
- udostępniane danych osobowych
- wymeldowanie decyzją
 
Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:
-RTFwzór zgłoszenia pobytu stałego (45,73KB)
-dowód osobisty
-książeczka wojskowa (w przypadku osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu)
-zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego pobytu stałego
- potwierdzenie właściciela lub najemcy, osoba przebywa pod wskazanym adresem

Opłaty:
-nie podlega opłacie skarbowej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty:
-RTFwzór zgłoszenia pobytu czsowego (70,38KB)
-dowód osobisty
-potwierdzenie właściciela lub najemcy, osoba przebywa pod wskazanym adresem

Opłaty:
-nie podlega opłacie skarbowej

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:
-RTFwzór zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (38,79KB)
-dowód osobisty
-książeczka wojskowa (w przypadku osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu)

Opłaty:
-nie podlega opłacie skarbowej

Wymeldowanie z pobytu czasowego i zgłoszenie wymeldowania czasowego za granicę

Wymagane dokumenty:
-PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (82,47KB)
-dowód osobisty
-książeczka wojskowa ( w przypadku osób podlegających obowiązkowi wojskowemu)

Poświadczenie pobytu

Wymagane dokumenty:
-podanie
-dowód osobisty

Opłaty:
-od zaświadczenia – 11 zł
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w celach rentowych, alimentacyjnych i kurateli.

Sprawy meldunkowe (zameldowania, wymeldowania, wydawanie poświadczeń) załatwiane są niezwłocznie w obecności strony.

Udostępnianie danych osobowych

Wymagane dokumenty:
-DOCwzór wniosku o udostepnienie danych ze zbiorów meldunkowych (382,00KB)
-dowód osobisty

Opłata:-
-za udzielenie informacji – 30,40 gr
Dane osobowe udostępnia się organom wymienionym w ustawie oraz osobom i jednostkom jeżeli wykażą w tym interes prawny. Dane udostępnia się na pisemny wniosek i nie mogą one być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Wymeldowanie decyzją

Wymagane dokumenty:
-pisemny wniosek lub z urzędu


Termin załatwienia: 1 miesiąc

Ewidencja ludności prowadzona jest w systemie elektronicznym i kartotecznym.
Na stanowisku ewidencji ludności prowadzone są ewidencje:
- informacji przesyłanych do WKU
- wezwań o przesłanie karty KOM
- zawiadomień do miejsca pobytu stałego o zgłoszonym pobycie czasowym na terenie gminy

W 2003 roku wprowadzono zmian i korekt – ogółem 11.143 w tym:
Urodzenia - 43
Pobyty czasowe - 181
Małżeństwa - 22
Przemeldowania - 57
Zgony - 58
Dok. Tożsamości - 706
Migracji - 80
Inne - 9831
Emigracji - 161

Prowadzono 34 sprawy o wymeldowanie decyzją administracyjną, w tym wydano 31 decyzji o wymeldowaniu.
Przyjęto 71 wniosków o udostępnienie danych oraz wydano 160 zaświadczeń
o zameldowaniu.

Na stanowisku ds. wojskowych prowadzi się rejestr osób o nieuregulowanym obowiązku do służby wojskowej.


Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępnia się podmiotom w zakresie ich dotyczącym oraz dla instytucji i organizacji do tego upoważnionych.

Odpowiedzialna za informację: Ewa Hasik