Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność gospodarcza

Sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy w Murowie, pokój nr 19 tel.(077) 4214-034 wew.16
e-mail:


Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

31 marca 2009r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rejestrowania jej w ewidencji działalności gospodarczej. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy.

 

Wniosek ten będzie jednocześnie :

- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest również:

- wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

- wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

- zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

w/w wnioski są zwolnione z opłat.

 

Wniosek może wpłynąć do Urzędu Gminy następującymi drogami:

- jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego
pełnomocnika

- jako formularz papierowy przesłany listem poleconym , ale z notarialnym potwierdzeniem
własnoręczności podpisu wnioskodawcy

 - elektronicznie przesłany bez podpisu elektronicznego- wnioskodawca zobowiązany jest
stawić się w Urzędzie Gminy w celu podpisania wniosku. Podjęcie działalności w takim
przypadku może nastąpić dopiero od daty podpisania wniosku.


- elektronicznie podpisany podpisem elektronicznym.

 

UWAGA!

 

Wprowadzenie zasady „ jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorców, w określonych sytuacjach, od konieczności załatwiania spraw w pozostałych urzędach oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osobiście przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druków ZUS ZUA oraz ZUS ZZA, a w Urzędzie Skarbowym np. informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług- VAT .

 

 

PDFWzór wniosku.pdf (1,86MB)

PDFInstrukcja wypełniania wniosku EDG-1.pdf (941,26KB)

 


 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z nowelizacja ustawy z dnia 26 październik 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.5 w/w ustawy przedsiębiorca starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów.
RTFwzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (8,99KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona , nazwiska i adres zamieszkania,
3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4. przedmiot działalności gospodarczej,
5. adres punktu sprzedaży,
6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Ponadto zgodnie z ust. 6 powołanego wyżej artykułu do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3. pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,
2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na podstawie art. 11 ust. 2 w/w ustawy opłatę za zezwolenie wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%alkoholu

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalności gospodarczą w tym zakresie.
Za wniesienie podania pobiera się opłatę w wysokości 5,00zł, za załącznik do podania 0,50 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku porzednim.
DOCwzór oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych (23,00KB)

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim ,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77.500 zł dla napojów alkoholowych o zwartości powyżej 18% alkoholu wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Termin załatwienia: do 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Od początku 2003 roku do 7.11.2003 r. wpłynęły 34 wnioski dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych oraz wnioski na wydanie zaświadczenia o posiadaniu zezwolenia i dokonaniu z tego tytułu opłat.
Sprawy załatwiane są w kolejności wpływu bez żadnej zwłoki, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Na dzień 10.12.2003 r.nie ma spraw niezałatwionych.