Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne.

Sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy w Murowie, pok.Nr 6, tel.(077) 4214-034, wew.21,
e-mail:

Informacje dotyczące załatwiania spraw w zakresie:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku leśnego,
- podatku od posiadania psów,
i inne opłaty lokalne podano w dziale FINANSE, pozycja "Podatki i opłaty"


Zaświadczenia.

1. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

Zaświadczenia potwierdzające zgodność danych odnośnie powierzchni gruntów wydawane są na podstawie wypełnionego przez stronę wniosku (druk do pobrania w pokoju Nr 6 Urzędu Gminy w Murowie). Do podania należy dołączyć znaki opłaty skarbowej, gdy zaświadczenie nie jest z niej zwolnione.
Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni od złożenia podania.

Opłata skarbowa:
- zaświadczenie 17,00 zł.
Upłatę skarbową można wnieść w Urzędzie Gminy (pokój Nr 5), bądź na konto Urzędu Gminy Murów 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002.

Nie podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione podania i zaświadczenia w sprawach:
- alimentacyjnych,
- ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i opieki społecznej,
- zatrudnienia i świadczeń socjalnych,
- nauki i szkolnictwa.
Zwolnione są od opłaty skarbowej zaświadczenia o ilości ha użytków rolnych.

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie siedmiu dni od daty otrzymania.

2. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie wypełnionego przez stronę wniosku (druk do pobrania w pokoju Nr 6 Urzędu Gminy w Murowie).

Do podania należy dołączyć znaki opłaty skarbowej:
- zaświadczenie 21,00 zł.
Upłatę skarbową można wnieść w Urzędzie Gminy (pokój Nr 5), bądź na konto Urzędu Gminy Murów 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002.

Zaświadczenia wydaje się wyłącznie osobie, której sprawa dotyczy, bądź na żądanie jednostek o których mowa w art. 306h ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) za zgodą podatnika.
Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni od złożenia podania.

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie na które służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie siedmiu dni od daty otrzymania.

Umorzenia i ulgi.

1. Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowej oraz rozłożenie na raty.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stanowi podstawę do udzielenia ulgi w podatkach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej.
Podstawą udzielenia ulgi jest pisemny wniosek podatnika zawierający w uzasadnieniu treść „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” (pożar, kradzież inne zdarzenie losowe uznane za wyjątkowe).
W przypadku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę należy również dołączyć zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Decyzja wydawana jest w terminie 30-tu dni od dnia złożenia wniosku.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

2. Ulga inwestycyjna

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikowi podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:
- budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli
i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
- zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
- zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga inwestycyjna przyznawana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podatnika podatku rolnego. Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy Murów w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 15 lat.
Decyzja wydawana jest w terminie 30-tu dni od dnia złożenia wniosku.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

3. Ulga żołnierska

Ulgę żołnierską stosuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podatnika podatku rolnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające odbywanie zasadniczej służby wojskowej.
Ulgę stosuje się w wysokości:
- 60 % podatku rolnego dla osób odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz dla osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej, które prowadziły te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem,
- 40 % podatku rolnego dla osób o których mowa wyżej, jeżeli osoby te pracowały bezpośrednio przed powołaniem do służby w gospodarstwie, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł.
Decyzja wydawana jest w terminie 30-tu dni od dnia złożenia wniosku.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
.

4. Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.

Ulgę z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha stosuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podatnika podatku rolnego.

Ulgi nie stosuje się w przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Ulgę przyznaje się na okres 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie zwolnienia stosuje się ulgę polegającą na obniżeniu
w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 % podatku rolnego.
Decyzja wydawana jest w terminie 30-tu dni od dnia złożenia wniosku.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


informację wytworzył(a): Stefania Glados
za treść odpowiada: Stefania Glados
data wytworzenia: 10.01.2007 r.