Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów w sprawach :
• indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych
• skarg i wniosków
• wydawania zaświadczeń


Zgodnie z art.39 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt.
Zgodnie z art.61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego – postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokółu. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie powinno być podpisane przez wnoszącego.
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez żadnej zwłoki.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art.35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Od decyzji wydanej przez wójta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

 


 

Skargi i wnioski

Prawo składania skarg i wniosków zagwarantowane jest każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

S K A R G I
Zgodnie z art.227 Kpa – przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Skargi dotyczące zadań lub działalności:
• rady gminy rozpatruje wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,
• organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda,
• wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – rada gminy.
Organ w właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez żadnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

W N I O S K I
Zgodnie z art.241 Kpa – przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez żadnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.Wydawanie zaświadczeń


Zgodnie z art.217 organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
• urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa,
• osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie powinno być wydane bez żadnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Informacja dotycząca ustawy o języku migowym


Dnia 1 kwietnia 2012 r, weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniających osoby niesłyszace i głuchonieme do korzystania z usług tlumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Zgodnie z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z wyżej wspomnianych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. dworcowa 2, pok 10 w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osoba niepełnosprawną w roazumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016).

Zgloszenia można dokonywać w następujących formach:

- pocztą eletroniczną na adres ,
- faxem na nr 77 4214 - 032,
- telefonicznie pod nr 77 4214 - 034,
- drogą pocztową,
- za pomocą elektronicznej Patformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) .