Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 listopada 2016 r. /piątek / o godz. 10-tej w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Murów.

 

Porządek obrad :

1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu na rok 2016 r.;

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019;

3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów;

4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2017;

5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku;

6) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu;

8) poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wystąpienia do Prezesa rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki ;

9) poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa;

10) poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Komprachcice sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice;

11) poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Prószków w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków;

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

5.Wolne wnioski i zapytania.


 


 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek
21 listopada 2016 r. w sali USC w Murowie o godz. 1400.