Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał

Projekty uchwał - sesja 28 luty 2019 r.

PDF3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP dla terenów w obrębie ewidencyjnym Murów, Stare Budkowice, Zagwiździe.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 r..pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wydorębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
 


Projekty uchwał - sesja 7 luty 2019 r.
PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf
PDF5. Projekt uchway w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienie Gminy Murów do realizacji projektu Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV-226-2014 z dni 13.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf
PDF9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na awarcie kolejnych umów opdłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy.pdf
PDF10. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf


Projekty uchwał - sesja 28 grudnia 2018 r.
PDF4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieku zapewnianej w żłobku dzieciom z terenie gminy Murów.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru klubów i żłobków dziecięcych.pdf
PDF6. projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w spotaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym.pdf
PDF9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX-141-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
PDF10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów.pdf
PDF11. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmai komunalnymi.pdf
PDF12. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf
PDF13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Muró.pdf
PDF14. Projekt uchwały 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnje umowy dzierżawyn nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnje umowy dzierżawyn nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf


Projekty uchwał - sesja 6 grudnia 2018 r.
PDF1. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDF3. Projekt uchway w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki SPołecznej.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotui działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.pdf
PDF9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf
PDF10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Murów.pdf
PDF11.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Murów.pdf
PDF12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:31
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  21-02-2019 07:58
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 4589
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×