Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 22 marca 2018 r. /czwartek/ o godz. 10-tej w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Murów.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, Komisji Rewizyjnej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie, zaproszonych gości.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu Gminy Murów na rok 2018;
 2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021;
 3. udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola;
 4. akceptacji uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, zmianie umowy Spółki i wyrażenia zgody na objęcie udziałów „PROWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup ul. Rynek 4;
 5. podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
 6. podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w roku 2018”;
 8. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych;
 9. zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich;
 10. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki;
 11. zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 roku
  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów;

12) zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi  opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

13) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowymi użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie bezprzetargowym

14) zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXIV/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek 19 marca 2018 r. w sali USC w Murowie
o godz. 1400.

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  13-03-2018 14:41
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 3509
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×