Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 czerwca 2017 r. /czwartek/ o godz. 900 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Murów.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem wykonania

budżetu za 2016 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2016 rok.

  1. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2016.

  1. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy Murów za 2016 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2016 rok.

  2. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję

Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2016 rok.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 2. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017;

 3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2016 rok;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym;

 5. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Murów;

 6. nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu.

 7. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.

 8. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

 9. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w
poniedziałek 26 czerwca 2017 roku w sali USC w Murowie o godz. 1400.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  21-06-2017 14:23
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2562
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×