Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 21 czerwca 2018 r. /czwartek/ o godz. 1000 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXXVIII  sesja Rady Gminy Murów.

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości:
 • sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2017 rok;
 • sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok;
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem wykonania

                budżetu za 2017 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2017 rok.
  1. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2017.
  1. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy Murów za 2017 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2017 rok.
  2. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję

                               Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi                          Gminy                 Murów za 2017 rok.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
 2. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018;
 3. zmiany uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji;
 4. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2017 rok;
 5. ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 6. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów;
 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku z terenu Gminy Murów;
 8. zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów;
 9. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Murów;
 10. zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 11. odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów;
 12. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów;
 13. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Murów do zasobów mienia Gminy Murów.

7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

 

     

        Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca 2018 r. w sali USC
w Murowie o godz. 1400.

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  15-06-2018 11:52
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 3651
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×