Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

 

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 19 września 2018 r. /środa/ o godz. 1000 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XL sesja Rady Gminy Murów.

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.

 3. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 5. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018;

 6. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021;

 7. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji;

 8. zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r.
  w sprawie Statutu Gminy Murów;

 9. zmiany uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów;

 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  w trybie bezprzetargowym

 11. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu budynku gospodarczego na czas oznaczony do 5 września 2025 roku, z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, na której stoi przedmiotowy budynek;

 12. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

 13. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.
  w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 14. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.
  w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów.

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

6. Wolne wnioski i zapytania.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek 17 września 2018 r. w sali obrad nad remizą OSP
w Zagwiździu
o godz. 1400.

 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  12-09-2018 14:05
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 3828
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×