Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

   Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 lutego 2019 r. /czwartek/ o godz. 1400 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się V sesja Rady Gminy Murów.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej
w Murowie.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019;

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022;

 • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów, dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe,

 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 roku”,

 • zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r.
  w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

 • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

     Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w poniedziałek 25 lutego 2019 r. w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu o godz. 1400.

 
Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  21-02-2019 08:01
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 4666
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×