Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 listopada 2017 r. /czwartek/ o godz. 1000 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Murów.

 

1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017,

 2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2021;

 3. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Murów;

 4. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku;

 5. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 6. zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia  2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

 7. zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

5.Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. w sali USC w Murowie
o godz. 1400

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  21-11-2017 15:00
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2907
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×