Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje i ogłoszenia

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji transformatorowej z siecią podziemną w miejscowości Mończok.pdf

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Budkowcach.pdf
PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Budkowicach.pdf

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

 

PDFObwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów.pdf

 

PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budoie odcinka seici elektroenergetycznej w miejscowości Bukowo.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

 

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie studni nr 3 i na pobór wody na wodociągu Stare Budkowice.pdf

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko....pdf

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosprawie wydania decyzji.pdf
PDFObwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
PDFZałącznik nr 1 do decyzji.pdf
PDFZałącznik nr 2 do decyzji.pdf

 

PDFMurów - Decyzja GL.RET.070.7.139.2018.pdf.pdf
PDFRodzaje i wysokość cen i stawek opłat..pdf.pdf

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
PDFWykaz punktów.pdf
PDFKomu przysługuje.pdf
PDFNa czym polega.pdf
 

 

PDFDecyzja lokalizacyjna celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kały.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kały.pdf

 

PDFUnieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Murów w 2017 r..pdf

 

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację na realizację przedsięwzięcia pn. montaż linii klejenia w istniejącej już hali na ternie tartaku w miejscowości Murów..pdf
PDFObwieszczenie - Stora Enso Wood Products - montaż linii klejenia.pdf
PDFZawiadomienie o przedłużeniu postępowania.pdf

 

PDFObwieszczenie - konsultacje społeczne dot. Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów.pdf

 

PDFDecyzja lokalizacyjna na budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Kałach.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

 

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf

 

PDFPostanowienie o wznowieniu postępowania.pdf
PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf
PDFPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów wpółdziałających.pdf

 

PDFInformacja Wójta.pdf
PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.pdf
PDFZarządzenie Nr Or.0050.12.2017 Wojta Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniajacym do klas pierwszy.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-171-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-172-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.pdf
 

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
 

 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf
PDFZawiadomienie.pdf
PDFBrak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf
PDFZawiadomienie stron o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

 

Decyzja lokalizacyjna - wodociąg Święciny
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
PDFDecyzja nr 1 lokalizacyjna celu publicznego dotycząca budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFZałączniki graficzne do decyzji.pdf

 

 

PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji lokalizacyjnej dla wsi Święciny.pdf

 

PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzania OOŚ dla budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFZawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach.pdf
PDFPostanowienie o podjęciu postępowania administacyjnego - Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFZawiadomienie stron o ponownym podjęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w Starych Budkowicach.pdf

 


PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
 

 

 

PDFZawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf

 

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice.pdf

 


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagwiździe.pdf
 

 

PDFPostanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowych dla ZPH Pateks.pdf

 

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf
PDFPozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym.pdf

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  03-04-2015 10:26
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 12:09
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 8392
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×